Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť EuroNET Slovakia s.r.o. ustanovuje tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) poskytovania služieb svojim zákazníkom a tieto sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, čiže záväznej objednávky.

II. Zmluvné strany

Poskytovateľ: EuroNET Slovakia s.r.o.
Šoltésovej 365/41
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36316130
IČ DPH: SK2020112633
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Odd.: sro, Vložka číslo: 12 410/R

Zákazník: Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – nepodnikateľ, nezisková organizácia a iné … (Podľa Záväznej objednávky v súlade s VOP)

III. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sa rozumie registrácia domén druhej úrovne, ktorá sa riadi pravidlami vždy konkrétnej domény najvyššej úrovne (TLD). Tieto pravidlá vydáva a aktualizuje konkrétny správca domény najvyššej úrovne - registračná autorita (napr. pri doméne .sk je to spoločnosť SK-NIC a.s.). Pravidlá a podmienky registrácie sú dostupné na internetových stránkach správcu danej domény najvyššej úrovne a Poskytovateľ negarantuje ich úplný preklad, aktualizáciu ani úplnú prezentáciu priamo na svojich internetových stránkach. Zákazník, ktorý využíva služby registrácie domény prostredníctvom Poskytovateľa, je povinný oboznámiť sa s pravidlami pre registráciu jednotlivých domén, ktorých sa týka Zákazníkova objednávka.

Predmetom zmluvy sa taktiež rozumie webhosting. Poskytovateľ umožní umiestniť, prevádzkovať a aktualizovať obsah www stránok danej domény. Využívať predplatený priestor na serveroch Poskytovateľa. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup klienta k jeho e-mailovým schránkam, resp. presmerovanie e-mailových správ na adresu, ktorú si zvolí klient.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo využívať všetky predplatené služby v plnom rozsahu v súlade s VOP.

Zákazník je povinný oboznámiť sa s obsahom Všeobecných zmluvných podmienok a s Pravidlami pre registráciu domén. Odoslaním objednávky akceptuje tieto VOP a zároveň prehlasuje, že sa zoznámil a súhlasí s aktuálnymi Pravidlami pre registráciu konkrétnych domén najvyššej úrovne, ktorých sa objednávka týka.

Zákazník je povinný využívať služby Poskytovateľa tak, aby nenarušoval práva tretích strán a aby služby využíval v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku.

Zákazník zodpovedá za technickú správnosť svojich stránok. Na serveroch nie je povolené umiestňovať erotické a warez stránky. Ďalej nie je povolené umiestňovať na serveroch Poskytovateľa stránky, ktoré nadmerne zaťažujú linky a servery, napr. download servery alebo chaty, servery určené na šírenie nevyžiadanej pošty (SPAM), odkazy a dáta týkajúce sa hazardných hier, ktoré nemajú udelenú platnú licenciu podľa príslušného zákona, stránky nabádajúce k rasovej, národnostnej či inej neznášanlivosti.

Zákazník má právo využívať dátový priestor iba na účely, ktoré priamo súvisia s prevádzkou tej webovej stránky, ktorú má Zákazník objednanú.

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje Zákazníkovi poskytovať služby, ktoré si objednal v súlade s platnými VOP, podmienkou poskytovania služby Poskytovateľom je súčinnosť Zákazníka v prípadoch, keď je potrebné doloženie ďalších náležitostí vyplývajúcich zo špecifík jednotlivých služieb.

Server Poskytovateľa je umiestnený v dátovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.

Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnutie služieb a uzatvorenie zmluvy so Zákazníkom v súlade s platnou právnou úpravou a týmito VOP, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
- ak Zákazník odmietne prijať podmienky uvedené vo VOP, vrátane nezaplatenia zálohovej faktúry,
- ak Zákazník odmietne poskytnúť vyžiadané údaje, alebo ich poskytne neúplne alebo nepravdivo,
- ak má Poskytovateľ informácie, na základe ktorých môže predpokladať, že Zákazník nebude plniť svoje záväzky,
- ak je Zákazník právne nespôsobilý k plneniu svojich záväzkov,
- ak Zákazník jedná v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi,
- ak Poskytovateľ považuje uzatvorenie zmluvy za nevýhodné.

Poskytovateľovi nevzniká automaticky prijatím objednávky a platby povinnosť zriadiť služby, ak napr. nastane nepredvídateľný problém pri registrácii domény.

Poskytovateľ sa zaväzuje informovať zákazníka o všetkých okolnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb podľa objednávky, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti vopred známe. To sa týka prerušenia chodu a dôvodu nutnej správy sieťovej infraštruktúry, prerušenia dodávky energie, a podobne.

Poskytovateľ neoveruje doručenie oznámení Zákazníkovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú adresu Zákazníka sa považuje za doručené. Prijatím týchto VOP berie Zákazník túto skutočnosť na vedomie.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania služieb zákazníkovi podľa týchto VOP v prípade zásahu tretích osôb alebo vyššej moci (napr. povodeň, zemetrasenie a pod.), alebo v prípade poruchy na zariadeniach tretích dodávateľov (dodávateľ elektriny, telekomunikačného pripojenia, …) pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Poskytovateľa.

Pokiaľ Poskytovateľ predpokladá nutný zásah do hardware alebo software zariadení, na ktorých sú prevádzkované služby, alebo s nimi bezprostredne súvisia a pokiaľ tento zásah obmedzí funkčnosť služieb v jednorázovom rozsahu dlhšom ako 30 minút, tak túto plánovanú odstávku oznámi adekvátnym spôsobom najneskôr 24 hodín pred jej začatím.

Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať prerušenie v poskytovaní služieb na nevyhnutne dlhý čas za účelom údržby a prípadných opráv zariadenia.

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb pri objektívne neodvrátiteľných udalostiach, ktoré sa nedali predvídať, ako sú napr.
- nelegálne získavanie alebo šírenie software za účelom ďalšej distribúcie tretím osobám,
- rozosielanie SPAMu
- nedovolené aplikácie a skripty, prípadne dáta, ktoré preťažujú databázové systémy alebo spôsobujú chybnú funkčnosť serverov,
- preťažovanie infraštruktúry, prípojných liniek alebo hardware Poskytovateľa, príp. iných osôb,
- ohrozovanie súkromia alebo bezpečnosť počítačových systémov iných užívateľov siete alebo ohrozovanie bezpečnosti iných subjektov ( napr. prostredníctvom vírusov, phishingu, malware a pod.)

V ostatných prípadoch podstatného porušenia záväzkov daných VOP alebo právnymi predpismi môže Poskytovateľ obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, prípadne po márnom uplynutí lehoty, pokiaľ ju Poskytovateľ stanoví na odstránenie závadného stavu.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Zákazníka alebo osobných údajov Zákazníka či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku služby alebo urobil akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu existujúcich údajov a služieb, ak toto zneužitie nespôsobil sám Poskytovateľ. Za zneužitie týchto údajov zo strany Poskytovateľa nemôže byť považované ich zaslanie Zákazníkovi na ním uvedenú kontaktnú adresu pred alebo po zriadení služby, ani ich opätovné zaslanie Zákazníkovi potom, ako o ich opakované zdieľanie Zákazník požiada. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť prístupové práva pri naliehavých technických dôvodoch aj bez súhlasu Zákazníka, a to za predpokladu, že toto opatrenie je nutné pre ďalšie riadne poskytovanie služieb.

Poskytovateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky zákonom požadované predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Poskytovateľ je oprávnený meniť rozsah, podmienky, vlastnosti, kvalitu a ceny jednotlivých služieb. Poskytovateľ je povinný o závažných zmenách informovať Zákazníka a ten má právo, v prípade nevýhodných podmienok, na odstúpenie od zmluvy.

Poskytovateľ má právo ukončiť poskytovanie služieb z ekonomických dôvodov, z dôvodu zavedenia nových služieb, zmeny podmienok na trhu, skvalitnenia služieb, vývoja nových technológií a pod. Služby, ktorých poskytovanie bude ukončené, sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť inými obdobnými službami, ak je to technicky možné a ekonomicky primerané. O takejto zmeje Informuje Poskytovateľ Zákazníka v primeranej dobe vopred.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok, databáz a elektronickej pošty.

VI. Platobné podmienky

Zákazník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na internetovej stránke Poskytovateľa – https://www.euronet.sk/cennik.html.
Zákazník berie ma vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné uhradenie platby Poskytovateľovi, a to v správnej výške, pod správnym variabilným symbolom a na správny bankový účet. Akýkoľvek poplatok, ktorý súvisí s uskutočnením platby, musí byť uhradený Zákazníkom, nie Poskytovateľom. Jedná sa predovšetkým o bankové poplatky za odchádzajúcu alebo medzinárodnú platbu.

Platba je považovaná za uhradenú, pokiaľ je v termíne splatnosti pripísaná na správny účet, so správnym variabilným symbolom a v správnej výške. V prípade, že platba tieto podmienky nespĺňa, Poskytovateľ si vyhradzuje právo nespustiť danú službu, resp. obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jej poskytovanie.

Poplatky za služby za dohodnuté obdobie budú uhrádzané Zákazníkom vopred, a to na základe preddavkovej faktúry vystavenej poskytovateľom, ak nebolo dohodnuté inak.

Po správnom uhradení preddavkovej faktúry bude Zákazníkovi vystavený daňový doklad, ktorý mu podľa dohody môže byť odoslaný elektronicky. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.

Poplatok za úspešnú registráciu domény nie je možné vrátiť, nakoľko tento sa odvádza príslušnému registrátorovi domény, a to ani v prípade, že Zákazník prestane využívať počas predplateného obdobia ostatné služby spojené s danou doménou.

Zákazník nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za nevyužitú službu pokiaľ sám službu vypovie pred uplynutím predplateného obdobia a k výpovedi nedošlo z dôvodu porušenia zmluvy Poskytovateľom.

VII. Zodpovednosť za škody, náhrada škody a reklamácia

Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodov uvedených v týchto VOP, nariadením štátnymi orgánmi alebo súdnym rozhodnutím, nie je nesprávnych plnením zo strany Poskytovateľa a Zákazníkovi nevzniká právo na vymáhanie v súvislosti s porušením podmienok zo strany Poskytovateľa.

V prípade, že vinou Poskytovateľa bude výpadok v jednom dni viac ako 5 hodín, zníži sa mesačný poplatok o jednu tridsatinu za každý takýto deň. Pokiaľ bude výpadok dlhší ako 5 kalendárnych dní, Zákazník nemusí platiť mesačný poplatok vôbec.

Za škody spôsobené Poskytovateľom pri registrácii domény a pri poskytovaní webhostingových služieb ručí Poskytovateľ len do výšky poplatku za registráciu domény a webhostingové služby vo fakturačnom období, v ktorom ku škode došlo.

Postupy reklamácie sa riadia príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

V prípade, že Zákazník nie je spokojný s postupom pri vybavovaní reklamácie zo strany Poskytovateľa a ten nie je ochotný zjednať adekvátnu nápravu, má Zákazník (fyzická osoba – nepodnikateľ) nárok na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

VIII. Mlčanlivosť

Zmluvné strany sa zaväzujú k mlčanlivosti, a všetky informácie o Zákazníkovi sú dôverné, nemožno ich sprístupniť tretím osobám s výnimkou subdodávateľov Poskytovateľa. Aj to lej v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre subdodávateľa, napr. pre nadnárodného registrátora domén.

Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú poskytované orgánom činným v trestnom konaní, súdu v rámci súdneho konania, orgánom štátnej správy, audítorom na zákonom stanovené účely.

IX. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Poskytovateľ spracúva osobné údaje vo svojom mene na účel prevádzkovania služby pre Zákazníka podľa popisu v týchto VOP.

Poskytovateľ spracúva vo svojom mene osobné údaje Zákazníkom, ktorí sú fyzickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi a osobné údaje poverených osôb u právnických osôb, ktoré sú Zákazníkmi („dotknuté osoby“).

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníkov internetovej domény najvyššej úrovne .sk aj v mene poskytovateľa služieb správy internetovej domény najvyššej úrovne .sk SK-NIC, a. s., IČO 35698446, Borská 6, Bratislava. Vo vzťahu k SK-NICu vystupuje v pozícii Sprostredkovateľa. Poskytovateľ služieb správy internetovej domény najvyššej úrovne .sk určuje účel spracúvania, právny základ, okruh dotknutých osôb, zoznam spracúvaných osobných údajov a ďalšie zákonné náležitosti spracúvania osobných údajov, spracúvaných v súvislosti s poskytovaním služieb správy internetovej domény najvyššej úrovne .sk.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade Zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi, je zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (ust.. čl. VI ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Právnym základom spracúvania osobných údajov poverených osôb u právnických osôb je oprávnený záujem poskytovateľa (ust. čl. VI ods. 1 písm. f/ Nariadenia GDPR) – evidencia kontaktných údajov predstaviteľov užívateľov. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a na ďalšie úkony v súvislosti s poskytovaním služieb, vrátane komunikácie, a to i neskoršej, so Zákazníkom, napr. za účelom reklamácie, odstúpenia od zmluvy, prevodu domény a pod. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo prípadnou neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ spracúva vo svojom mene osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko,
v prípade poskytovania služby Registrácia domény pre fyzickú osobu nepodnikateľa aj dátum narodenia a v odôvodnených prípadoch aj číslo dokladu, fakturačná adresa, emailová adresa, číslo telefónu, IP adresa. Spracúvanie osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmlúv v zmysle predmetných VOP boli poskytnuté a sú spracovávané za účelom komunikácie s Poskytovateľom, ako aj na účely identifikácie Zákazníka pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní jeho právnych nárokov– právny základ tohto spracúvania je založený na oprávnenom záujme Poskytovateľa spočívajúcom v zabezpečení komunikácie so Zákazníkom a oprávnenom záujme Zákazníka spočívajúcom v zabezpečení preukázania svojej identifikácie pri komunikácii s
Poskytovateľom, a to predovšetkým pri poskytovaní a využívaní registrácie domény.

Spracúvané osobné údaje môžu byť poskytnuté Policajnému zboru SR, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom správy daní a iným štátnym orgánom. Spracúvané osobné údaje budú poskytované iba v rámci povinnej zákonnej súčinnosti Poskytovateľa.

Poskytovateľ môže spracúvať predmetné osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov (čl. 28 Nariadenia GDPR), poverených spracovaním účtovníctva Poskytovateľa alebo právnym zastupovaním Poskytovateľa.

Poskytovateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje do krajín, ktoré nezaručujú ich primeranú ochranu.

Poskytovateľ bude spracúvané údaje uchovávať po dobu, určenú zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších predpisov. Registratúrna lehota bude určená ustanoveniami daňových zákonov a ustanoveniami zákonov, ktoré určujú premlčacie lehoty.

Zákazník je oprávnený žiadať Poskytovateľa o vymazanie spracúvaných osobných údajov po skončení účelu spracúvania. Poskytovateľ nie je povinný mu vyhovieť, ak neuplynula zákonom určená registratúrna lehota záznamov, obsahujúcich ich osobné údaje.

Zákazník má právo žiadať, aby jeho nesprávne osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené podľa ním uvedených správnych údajov.

Zákazník je oprávnený žiadať Poskytovateľa o prístup k jeho osobným údajom.

Zákazník má právo získať od Poskytovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; toto právo je prakticky naviazané na predchádzajúcu kodifikáciu všeobecne záväznej dátovej štruktúry predmetných osobných údajov.

Zákazník môže požiadať o poskytnutie svojich osobných údajov aj ústne, ak Zákazník dokáže jednoznačne preukázať svoju totožnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť spracúvané osobné údaje podľa tohto bodu do 1 mesiaca od doručenia jeho žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom však musí vopred informovať Zákazníka.

Poskytovateľ poskytuje osobné údaje v zmysle tohto bodu bezodplatne. Ak je však žiadosť Zákazníka evidentne neopodstatnená alebo neprimeraná, a to predovšetkým v prípadoch opakujúcej sa povahy, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok za administratívne náklady na vykonanie poskytnutia informácií.

Zákazník má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade

- že Zákazník napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia, kedy môže Poskytovateľ overiť správnosť osobných údajov,
- že spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi a Zákazník namieta ich vymazanie a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- že Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov uvedený v týchto VOP, ale potrebuje ich Zákazník na uplatenie právneho nároku,
- že Zákazník namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené nároky Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Zákazníka. V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov je Poskytovateľ povinný informovať Zákazníka o zrušení obmedzenia a to predtým, ako bude toto obmedzenia spracúvania osobných údajov zrušené.

Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, Zákazník má právo namietať voči takému spracúvaniu. Poskytovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
Zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
Poskytovateľa alebo tretích osôb. Zákazník má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu. V prípade uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na tieto účely nesmú spracúvať.

Zákazník má právo odvolať súhlas:
Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže Zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spracúvané osobné údaje nebudú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Poskytovateľ oznamuje Zákazníkovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje Poskytovateľa

EuroNET Slovakia s.r.o.
Šoltésovej 365/41
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36316130
IČ DPH: SK2020112633
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Odd.: sro, Vložka číslo: 12 410/R

Poskytovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese alebo telefonicky na č.t. 042 - 4261 666

Poskytovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu za dohľad (čl. 37 Nariadenia GDPR). Dotknuté osoby môžu adresovať prípadné požiadavky súvisiace s ochranou osobných údajov na zverejnené kontakty Poskytovateľa.

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania objednaných služieb.

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy a poskytnutie
objednaných služieb.

X. Záverečné ustanovenia

Platné a aktualizované VOP sú k dispozícii na stránke Poskytovateľa - https://www.euronet.sk/vop.html

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018

Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Zmluvný vzťah je možné meniť a vypovedať písomne, elektronicky s pripojeným elektronickým podpisom, prípadne elektronicky cez Autorizovaný email odoslaný z Klientskej zóny Zákazníka - https://www.euronet.sk/setup/

Tieto VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi SR.