Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Doménové pravidlá platné od 13.1.2003

1 Úvodné ustanovenia

Účelom týchto Pravidiel je určiť zásady poskytovania menného priestoru Domén druhej úrovne (pozri definíciu nižšie) v Internetovej doméne SK Držiteľom domén (pozri definíciu nižšie) a stanovenie práv a povinností Užívateľa, Držiteľa domény, Registrátora a SK-NIC resp. Eurowebu (pozri definície nižšie) pri poskytovaní, správe a užívaní menného priestoru.

2 Definície a vysvetlenie niektorých pojmov

- The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") je neziskovou organizáciou založenou v roku 1998 v Kalifornii ako technické koordinačné centrum pre Internet, ktorej jednou z funkcií je podpora a zabezpečenie Internet Domain Name System (IDNS). Tento systém umožňuje budovanie hierarchie doménových mien odvodzovanej od najvyššej úrovne doménových mien (top level domain names - TLD).

- TLD (top level domain names) sú doménové mená hierarchicky najvyššej úrovne, definované v dokumentoch RFC 1035 a ďalších, ktorými sú buď generické "gTLD" (EDU, COM, NET, ORG, GOV, MIL, INT, INFO, BIZ, NAME, AERO, COOP, MUSEUM a PRO) alebo dvojmiestne kódy krajín "ccTLD" (country code top level domains - napríklad SK, CZ, AT a pod.) priradené prevažne na základe normy ISO 3166.

- Internetová doména SK je TLD definovaná podľa kódu Slovenskej republiky v norme ISO 3166.

- Doména druhej úrovne je reťazec definovaných znakov, priradených pred TLD (a za prípadné domény tretej a vyššej úrovne) a oddelených od TLD, prípadne aj od domén tretej a ďalšej úrovne, znakom '.' (bodka). Tento reťazec tvorí menný priestor, ktorým na báze DNS (Domain Name Service) servera Držiteľ Domény identifikuje na Internete svoje služby a aktivity potom, ako je menný priestor zanesený do evidencie SK-NIC na základe uzatvorenej Zmluvy o Doméne (ďalej len "Registrácia"). Registrácia je predpokladom poskytovania Služby a nie jej obsahom.

- Doména je pre účely týchto Pravidiel Doménou druhej úrovne pod internetovou doménou SK, t.j. Doména druhej úrovne priradená pred dvojmiestny kód krajiny Slovenská republika, ktorý na základe normy ISO 3166 je "sk" a oddelená znakom '.' (bodka) a je určená na použitie Držiteľom Domény.

- Poskytovateľ Služieb Registrátorovi, Užívateľovi a Držiteľovi Domény (ďalej len "SK-NIC") je slovenská právnická osoba: EuroWeb Slovakia, a.s. so sídlom Račianska 36, Bratislava 831 01, IČO: 35 698 446, zapísaná v obchodnom registri dňa 17.9.1996 v oddieli: Sa, Vložka č.: 1156/B, ktorá prostredníctvom týchto Pravidiel určuje pravidlá pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy, Zmluvy o Doméne a Registrátorskej zmluvy (pozri definície nižšie) v zmysle Pravidiel neobmedzenému počtu subjektov, ktorí sa oboznámia s Pravidlami, splnia podmienky stanovené v týchto Pravidlách, a ktorá je výhradne poverená ICANN správou Internetovej domény SK. Samostatne "EuroWeb" sa používa v prípadoch, ak EuroWeb má postavenie Registrátora (článok 5a Pravidiel).

- Službou sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít SK-NIC-u, prostredníctvom ktorých si plní svoje povinnosti vo vzťahu k Užívateľovi, Držiteľovi Domény a Registrátorovi v zmysle Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy a Zmluvy o Doméne.

- Budúci Užívateľ je osoba, ktorá má záujem o uzavretie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb Užívateľovi s SK-NIC-om (ďalej len "Rámcová zmluva").

- Budúci Registrátor je osoba, ktorá má záujem o uzavretie Zmluvy o zabezpečení správy Domén s SK-NIC-om (ďalej len "Registrátorská zmluva").

- Užívateľ je Budúci Užívateľ, ktorý uzavrel s SK-NIC-om Rámcovú zmluvu.

- Registrátor je Budúci Registrátor, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Registrátorskú zmluvu alebo EuroWeb (pozri článok 5a Pravidiel).

- Držiteľ Domény je Užívateľ, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Zmluvu o Doméne.

- Pôvodný Užívateľ je Užívateľ, ktorý v systéme pravidiel registrácie Domén platných a účinných v čase od 25.6.1999 do 13.1.2003 užíva Doménu podľa predchádzajúcich pravidiel.

- Pôvodný Registrátor je subjektom, ktorý v systéme pravidiel registrácie Domén platných a účinných v čase od 25.6.1999 do 13.1.2003 zabezpečuje Pôvodným Užívateľom osobitné predpoklady funkčnosti Domén.

- Akceptácia je v týchto Pravidlách stanovený prejav vôle SK-NIC-u, ktorým akceptuje návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy a Zmluvy o Doméne.

- Zmluvou sa podľa okolností prípadu rozumie Rámcová zmluva, Zmluva o Doméne alebo Registrátorská zmluva.

- Návrhom na uzavretie Zmluvy je vyplnenie a zaslanie zvoleného Formulára na adresu SK-NIC v určenej forme, ktorým navrhovateľ určuje typ Zmluvy a vyhlasuje, že práva a povinnosti podľa navrhovanej Zmluvy sú určené v Pravidlách a tieto sa zaväzuje bezvýnimočne akceptovať.

- Heslo je neverejný kód vygenerovaný Registrátorom, ktorým sa Registrátor identifikuje a používa ho pri realizácii zmien v Databáze Domén (pozri definíciu nižšie).

- Identifikátor je verejný kód pridelený Budúcemu Užívateľovi, resp. Budúcemu Registrátorovi na znak Akceptácie Rámcovej zmluvy a Registrátorskej zmluvy, ktorí tieto kódy používajú v komunikácii s SK-NIC-om v zmysle týchto Pravidiel.

- Prístup k Záznamu Domény je platená Služba poskytovaná Registrátorovi, prostredníctvom ktorej môže pristupovať k Záznamom Domén v potrebnom rozsahu za účelom poskytovania Správy Domény (pozri definíciu nižšie) Držiteľom Domén v súlade s obsahom zmluvy uzavretej medzi Registrátorom a Držiteľom Domény.

- Správa Domény je činnosť, prostredníctvom ktorej Registrátor vytvára osobitné predpoklady funkčnosti Domén pre ich Držiteľov.

- Formuláre sú SK-NIC-om definované vzory a nástroje pre komunikáciu Budúceho Užívateľa, Užívateľa, Pôvodného Užívateľa, Budúceho Registrátora, Registrátora a Držiteľa Domény s SK-NIC-om. Podľa typu Formulára SK-NIC definuje spôsob jeho podávania
elektronickou formou prostredníctvom vyplnenia Formulára na internetovej stránke, písomnou formou alebo ich kombináciou. Všetky platné verzie Formulárov uvádza SK-NIC na internetovej stránke http://www.sk-nic.sk/formulare a jej podstránkach.

- Databáza Domén je súbor jednotlivých Záznamov Domén registrovaných na základe uzavretých Zmlúv o Doménach, vedený SK-NIC-om.

- Záznam Subjektu je súbor údajov o Užívateľovi, Držiteľovi Domény alebo Registrátorovi, uložený v databáze Subjektov prevádzkovanej SK-NIC-om. Záznam Subjektu slúži na popis a identifikáciu Užívateľa, Držiteľa Domény alebo Registrátora v súvislosti s poskytovaním Služby.

- Záznam Domény je súbor údajov o Doméne, uložený v Databáze Domén prevádzkovanej SK-NIC. Záznam Domény obsahuje názov Domény, odkaz na záznam Užívateľa v databáze Subjektov a podľa okolností ďalšie technické a organizačné údaje.

- DNS server je technický prostriedok, ktorý poskytuje Držiteľovi Domény Registrátor resp. Euroweb, a ktorý zabezpečuje prevádzku sieťovej služby prekladu doménového mena na adresu (DNS - domain name service) podľa dokumentu RFC 1035 a ďalších doplňujúcich dokumentov vydaných organizáciou Internet Engineering Task Force (IETF).

- Technická prevádzka Domény je stav, v ktorom sa údaje o DNS serveroch pre Doménu replikujú zo Záznamu Domény do primárneho DNS servera pre Internetovú doménu SK vo forme záznamov typu NS, prípadne prídavných záznamov typu A podľa dokumentu RFC 1035 a ďalších doplňujúcich dokumentov vydaných organizáciou IETF. Doména sa považuje za Technicky prevádzkovanú bez ohľadu na to, či sú samotné DNS servery pre Doménu funkčné.

- HELD je stav Domény bez uvedenia Registrátora v Zázname Domény, počas ktorého nie je poskytovaná Technická prevádzka, nie je zaplatená cena za Prístup do Databázy Domény, a v ktorom je Držiteľ Domény v stanovenej lehote povinný si zvoliť Registrátora.

- REGLOST je stav Domény bez uvedenia Registrátora v Zázname Domény, počas ktorého nie je poskytovaná Technická prevádzka a cena za Prístup k Záznamu Domény je zaplatená. Tento stav Domény trvá, ak nedôjde k zmene definovanej v týchto Pravidlách, až do uplynutia času "predplateného" prístupu k Záznamu Domény.

- OK je stav Domény, v ktorom existuje Záznam Domény, je zaplatená cena za Prístup do Databázy Domény, v Zázname Domény je vyznačený Registrátor a Doména je technicky prevádzkovaná.

Kontaktné údaje SK-NIC sú uvedené: http://www.sk-nic.sk/kontakty
internetová adresa (WWW): http://www.sk-nic.sk
adresa elektronickej pošty:hostmaster@sk-nic.sk

3 Rámcová zmluva

3.1 Každá osoba, ktorá sa chce stať Držiteľom Domény, a za tým účelom využívať Služby SK-NIC, sa stane Užívateľom len na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy s SK-NIC. Budúci Užívateľ podá Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy tak, že riadne a úplne vyplní príslušný Formulár 1 a doručí ho SK-NIC v elektronickej aj písomnej forme. Návrh Rámcovej zmluvy je úplný iba v prípade, že spolu s písomnou formou Formulára 1 budú SK-NIC doručené aj dokumenty potvrdzujúce údaje uvedené vo Formulári 1. Lehota na predloženie písomného návrhu a dokladov je 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 1. SK-NIC je oprávnený na základe žiadosti Budúceho Užívateľa, alebo z vlastnej iniciatívy, predĺžiť ustanovenú lehotu ak zváži, že takýto postup je odôvodnený. Po zaslaní elektronického Formulára 1 SK-NIC pridelí Budúcemu Užívateľovi dočasný identifikátor.

3.2 SK-NIC prijíma Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy pridelením Identifikátora Užívateľovi, ktorý nahrádza dočasný identifikátor.

3.3 Budúci Užívateľ je povinný uviesť vo Formulári 1 konkrétneho Registrátora resp. viacero Registrátorov a to uvedením ich Identifikátora, ktorý bude zverejnený, spolu s ostatnými zverejňovanými údajmi, v zozname Registrátorov. Uvedenie konkrétneho Registrátora je zároveň splnomocnením Registrátora na uzavretie Zmluvy o Doméne s SK-NIC v mene Užívateľa. Ako splnomocneného Registrátora môže Budúci Užívateľ uviesť aj EuroWeb, ktorého Identifikátor je EURO-0001. Splnomocnenie Registrátora (vrátane EuroWeb-u) na uzavretie Zmluvy o Doméne trvá až do času, kedy SK-NIC nevykoná zmenu Registrátora v Zázname Subjektu na návrh Užívateľa resp. Budúceho Užívateľa (Formulár 7).

3.4 Podľa tohto článku SK-NIC neuzavrie s Budúcim Užívateľom Rámcovú zmluvu, ak nespĺňa niektoré z nižšie uvedených podmienok.

3.4.1 Užívateľom môže byť právnická osoba oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky alebo iná slovenská právnická osoba. Užívateľom môže byť aj nižšie špecifikovaná fyzická osoba spôsobilá na právne úkony.

3.4.2 Právnická osoba prikladá k návrhu platný originál výpisu z obchodného registra (jeho notársky overenú kópiu) alebo iný doklad o svojom vzniku a existencii. Rámcovú zmluvu môžu uzavrieť aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktoré sú v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky slovenskou právnickou osobou, čo preukazujú príslušným dokladom. Platí, ak to nevylučuje povaha veci, že predkladaný doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace. SK-NIC má právo vyžiadať si doplňujúce doklady a informácie na základe vlastného uváženia.

3.4.3 Fyzická osoba môže uzavrieť Rámcovú zmluvu, ak je podnikateľom (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo občanom Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa musí byť oprávnenie na podnikanie preukázané notársky overenou kópiou živnostenského oprávnenia, výpisom zo živnostenského registra, alebo iným dokladom, ktorý preukazuje jeho oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť podľa osobitného predpisu. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace, ak z povahy veci nevyplýva, že novší výpis sa nevydáva. V prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, vek a splnenie podmienky občianstva preukazuje fyzická osoba čestným vyhlásením s notársky overeným podpisom. SK-NIC má právo vyžiadať si doplňujúce doklady a informácie na základe vlastného uváženia. V prípade združenia bez právnej subjektivity sa Užívateľom môže stať len jednotlivý člen združenia, nie však toto združenie ako subjekt.

3.4.4 Ak Budúci Užívateľ nepredloží vyššie uvedené doklady v stanovenej alebo predĺženej lehote, SK-NIC nie je povinný s Budúcim Užívateľom uzavrieť Rámcovú zmluvu a Identifikátor mu nevydá. SK-NIC oznámi Budúcemu Užívateľovi dôvod neuzavretia Rámcovej Zmluvy.

3.5 Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Uzavretím Rámcovej zmluvy sa SK-NIC zaväzuje bezplatne pre Užívateľa resp. v jeho záujme udržiavať Záznam Subjektu, Záznam Domény, v prípade uzavretia Zmluvy o Doméne, a vytvárať základné predpoklady pre využívanie zaregistrovaných Domén v prospech Držiteľa Domény. SK-NIC, ak sa s Užívateľom nedohodne inak, nie je povinný zabezpečovať funkčnosť Domény, t.j. vytvárať osobitné predpoklady pre funkčnosť Domény, čo je spravidla povinnosťou Registrátora.

4 Registrátorská zmluva

4.1 Každá osoba, ktorá sa chce stať Registrátorom, a za tým účelom využívať Služby SK-NIC-u pri Správe Domény, sa stane Registrátorom len na základe uzatvorenej Registrátorskej zmluvy. Budúci Registrátor podá Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy tak, že riadne a úplne vyplní Formulár 2 a doručí ho SK-NIC-u v elektronickej aj písomnej forme. Návrh Registrátorskej zmluvy je úplný iba v prípade, že spolu s písomnou formou Formulára 2, riadne podpísaným oprávnenou osobou (osobami) budú SK-NIC doručené aj dokumenty potvrdzujúce údaje uvedené vo Formulári 2. Lehota na predloženie písomného návrhu a dokladov je 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 2. SK-NIC je oprávnený na základe žiadosti Budúceho Registrátora ustanovenú lehotu predĺžiť, ak zváži, že takýto postup je odôvodnený.

4.2 Každému Budúcemu Registrátorovi, ktorý splnil podmienky uvedené v týchto Pravidlách, zašle SK-NIC-u elektronickou poštou oznámenie o uzavretí Zmluvy prostredníctvom pridelenia Identifikátora Registrátora. Registrátor si určí Heslo, ktoré bude používať pri ďalšej komunikácii s SK-NIC-om v zmysle Pravidiel.

4.3 SK-NIC neuzavrie Registrátorskú zmluvu s Budúcim Registrátorom, ak nespĺňa podmienky stanovené v článku 3.4 týchto Pravidiel v primeranom rozsahu a nie je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo fyzickou osobou - podnikateľom s miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie služieb Registrátora Držiteľom Domén v zmysle týchto Pravidiel.

4.4 Uzavretím Registrátorskej zmluvy sa Budúci Registrátor stáva Registrátorom a je oprávnený využívať Služby poskytované Registrátorovi v zmysle článku 4.7 týchto Pravidiel.

4.5 SK-NIC je oprávnený neakceptovať návrh Registrátorskej zmluvy, ak nie je preukázané, že boli splnené podmienky na jej uzavretie. SK-NIC je tiež oprávnený vo výnimočných prípadoch poskytnúť Budúcemu Registrátorovi dodatočnú lehotu na doručenie dokumentov a doplnenie návrhu Registrátorskej zmluvy.

4.6 Registrátor súhlasí s tým, že SK-NIC zverejní po uzavretí Registrátorskej zmluvy poskytnuté údaje o Registrátorovi v zozname Registrátorov analogicky ako v bode 13.1 Pravidiel.

4.7 Registrátorská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. SK-NIC sa zaväzuje na základe Registrátorskej zmluvy poskytovať Registrátorovi najmä nasledovné služby: Prístup k Záznamu Domény s možnosťou uzatvárania Zmlúv o Doménach v mene Užívateľov, s možnosťou iniciovania zmien určených položiek v existujúcich Záznamoch Domén spravovaných Registrátorom, navrhovania zrušenia záznamov Registrátora v Záznamoch Domén spravovaných Registrátorom, vykonanie administratívnych opatrení v súvislosti so zmenou Registrátora. Súčasťou Služieb je tiež prístup k prostriedkom pre vykonávanie on-line platieb za tieto Služby.

4.8 Registrátor vykonáva Správu Domény tak, že udržiava Záznam Domény úplný a tým vytvára osobitné predpoklady pre funkčnosť Domény. Registrátor zabezpečuje uvedenie takých DNS serverov v Zázname Domény, ktoré zodpovedajú požiadavkám Držiteľa Domény, a ktoré technicky umožňujú dosiahnutie Držiteľom Domény požadovanej funkčnosti Domény v systéme DNS.

4.9 Registrátor je povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény za účelom Správy každej Domény. Cena sa platí vopred na obdobie jedného roka od začiatku Technickej prevádzky Domény, Registrátor je povinný ju zaplatiť do 14 dní od doručenia oznámenia o uzavretí Zmluvy o Doméne (článok 5.2), resp. od doručenia oznámenia o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi SK-NIC-om a Držiteľom Domény (článok 5.4.3), kedy sa Doména stáva Technicky prevádzkovanou. Ak Registrátor neuhradí cenu za Prístup k Záznamu Domény v tejto lehote, Doména prestáva byť Technicky prevádzkovaná a počas trvania ďalšej 14 dňovej lehoty je Registrátor oprávnený zaplatiť cenu za Prístup do Databázy Domény, v opačnom prípade sa Doména dostáva do stavu HELD.

4.10 Cena za Prístup k Záznamu Domény je určená vždy vo výške uvedenej v cenníku, ktorý SK-NIC naposledy zverejní na stránkach http://www.sk-nic.sk/cennik , a to ku dňu realizácie platby, ale len za predpokladu, že k zverejneniu cenníku došlo aspoň 30 dní pred týmto dátumom. Ak táto podmienka nie je splnená, cena sa vypočíta na základe údajov uverejnených v poslednom zverejnenom cenníku, ktorý tejto podmienke vyhovuje. SK-NIC sa zaväzuje, že nebude svojvoľne a bezdôvodne navršovať ceny a tieto bude upravovať iba v súlade s meniacim sa indexom spotrebiteľských cien, inflácie resp. preukázateľných zmien nákladových položiek významných pre tvorbu pôvodnej resp. inak východiskovej ceny. Každý nový zverejnený cenník v primeranej miere zohľadní systém uplatňovania zliav vo vzťahu k už vykonaným úhradám ceny za Prístup k Záznamu Domén podľa doposiaľ zverejneného cenníka. Cenník zliav bude sprístupnený iba Registrátorom. Registrátor môže uhradiť cenu buď on-line platbou, alebo štandardným postupom bezhotovostného prevodu na účet SK-NIC-u. Podrobné platobné podmienky sú zverejnené na http://www.sk-nic.sk/cennik.

4.11 Platba na nasledujúce obdobie, ak Registrátor chce vykonávať Správu Domény v ďalšom období, musí byť uhradená najneskôr ku dňu zhodujúcemu sa v dni a mesiaci s dátumom kedy došlo k stavu Technickej prevádzky Domény, ku ktorej sa platba viaže, resp. kedy došlo k stavu O.K., v prípade že sa Doména nachádzala predtým v stave HELD. Najneskôr 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie SK-NIC vyzve elektronicky (elektronickou poštou) Registrátora na zaplatenie. Ak Registrátor nezaplatí cenu za Prístup k Záznamu Domény v nasledujúcich 14 dňoch, vyzve SK-NIC Registrátora na zaplatenie v ďalšej 14 dňovej lehote. Ak nedôjde k zaplateniu ceny za Prístup k Záznamu Domény najneskôr v dátume splatnosti, dostáva sa Doména do stavu HELD a v ďalšom sa uplatní postup v zmysle článku 8.1.

4.12 Ak sa zmení Registrátor v Zázname Domény, ktorá je v stave O.K. alebo REGLOST, je nový Registrátor povinný zaplatiť SK-NIC-u iba poplatok za zmenu Registrátora (pozri tiež článok 7.5 Pravidiel). To neplatí, ak k zmene dochádza v stave Domény HELD a v období menej ako 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie, kedy je nový Registrátor povinný zaplatiť iba cenu za Prístup k Záznamu Domény.

4.13 Ročná lehota "predplatenej" Správy Domény začína plynúť prvým dňom vzniku Technickej prevádzky Domény, ku ktorej sa viaže zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény resp. vzniku stavu O.K. v prípade, že predtým sa Doména nachádzala v stave HELD.

4.14 Registrátor je povinný akceptovať platný a účinný prevod práv a povinností zo Zmluvy o Doméne v zmysle článku 6.4. Prevod práv a povinností z Rámcovej zmluvy nie je prípustný.

4.15 SK-NIC je oprávnený na základe vlastného uváženia dočasne znemožniť Prístup Registrátora k Záznamom Domén v prípade, že Registrátor neplní svoje povinnosti podľa týchto Pravidiel, resp. podľa všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ak uvádza nepravdivé alebo klamlivé údaje, nedodržiava technické podmienky pre Správu Domén a pod. SK-NIC oznámi Registrátorovi zablokovanie Prístupu k Záznamom Domén a jeho dôvody. Zároveň ho vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú zároveň určí. Ak v určenej lehote Registrátor nedostatky neodstráni, má SK-NIC právo odstúpiť od Registrátorskej zmluvy.

4.16 Uzavretím Registrátorskej zmluvy uzatvára Registrátor zároveň Rámcovú zmluvu, čím sa stáva Užívateľom, pričom jeho Identifikátor Užívateľa je totožný s jeho Identifikátorom Registrátora. Ak Registrátor ako Užívateľ uvedie sám seba ako Registrátora uzatvára Zmluvu o Doméne sám (nie ako splnomocnený zástupca) prostredníctvom Formulára 3 a platí cenu za Prístup do Databázy Domén, ktorých je Držiteľom v lehotách podľa článku 4.9. V ostatných prípadoch sa uplatní postup podľa článku 5 resp. 5a Pravidiel.

5 Zmluva o Doméne

5.1 Návrh Zmluvy o Doméne zasiela SK-NIC-u v mene Užívateľa (resp. Budúceho Užívateľa) Registrátor. Registrátor musí byť v čase zaslania návrhu uvedený ako Registrátor v Zázname Subjektu Užívateľa (resp. Budúceho Užívateľa), čím sa rozumie, že je zároveň splnomocnený na tento úkon Užívateľom (resp. Budúcim Užívateľom). Registrátor je oprávnený podať Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa resp. Užívateľa iba vtedy, ak SK-NIC už pridelil Budúcemu Užívateľovi alebo Užívateľovi dočasný identifikátor alebo Identifikátor. Uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa alebo Užívateľa oprávňuje Registrátora vykonávať pre tieto osoby Správu Domény. K zmene tohto Registrátora zo strany Držiteľa Domény, potom ako Registrátor v jeho mene navrhne uzavretie Zmluvy o Doméne, môže dôjsť až po uzavretí Zmluvy o Doméne a uplynutí lehoty stanovenej Registrátorovi na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény (28 dní odo dňa vzniku stavu Technickej prevádzky Domény).

5.2 Návrh Zmluvy o Doméne je podaný doručením riadne vyplneného Formulára 3 (Zmluva o Doméne uzavretá po uzavretí Rámcovej zmluvy) alebo Formulára 4 (Zmluva o Doméne uzavretá pred uzavretím Rámcovej zmluvy) v elektronickej forme SK-NIC-u, v ktorom uvedie, okrem iného, dočasný identifikátor Budúceho Užívateľa alebo Identifikátor Užívateľa. SK-NIC Akceptuje návrh tým, že Užívateľovi (resp. Budúcemu Užívateľovi) a Registrátorovi zašle elektronickou poštou potvrdenie o registrácii Domény. SK-NIC zároveň uvedie Doménu do Technickej prevádzky resp. v prípade postupu s použitím Formulára 4 Doménu rezervuje. Ak návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne podáva v mene Užívateľa ako splnomocnený zástupca EuroWeb ako Registrátor (pozri článok 5a) používa sa iba Formulár 3 (t.j. Rámcová Zmluva musí byť už uzavretá). To isté platí aj v prípade, ak Registrátor podáva v mene Užívateľa Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne, ktorá už bola zaregistrovaná podľa pôvodných Pravidiel s tým rozdielom, že namiesto Formulára 3 sa použije Formulár 3 mig, ktorý SK-NIC umožní automaticky rozpoznať, že Doména už existovala v pôvodnom systéme. Tento postup sa nazýva migráciou Domén z pôvodného do nového systému a pri jeho uskutočnení sa bude aplikovať tzv. Migračný plán, ktorý tvorí súčasť týchto Pravidiel (článok 17.3).

5.3 V prípade, že bol Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne podaný po uzavretí Rámcovej zmluvy s Užívateľom, je Registrátor povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény v súlade s článkom 4.9 týchto Pravidiel. V ďalšom sa uplatní postup podľa článku 4..

5.4 V prípade, že bola Zmluva o Doméne uzavretá pred uzavretím Rámcovej zmluvy s tým, že Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne podal Registrátor v mene Budúceho Užívateľa:

5.4.1 platí, že Zmluva o Doméne bola uzavretá s rozväzovacou podmienkou, ktorou sa rozumie márne uplynutie 14-dennej lehoty na platné a účinné uzavretie Rámcovej zmluvy, počítanej odo dňa odoslania Návrhu na uzavretie Rámcovej Zmluvy elektronickou poštou; v prípade takého návrhu podľa tohto článku 5.4 sa Doména bude nachádzať v stave "rezervácie" až do momentu uzavretia Rámcovej zmluvy a Registrátor nemá Prístup k Záznamu Domény. Doména v tomto stave nie je Technicky prevádzkovaná.

5.4.2 SK-NIC Akceptuje návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy po doručení všetkých dokladov požadovaných na uzavretie Rámcovej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa odoslania Návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy elektronickou poštou. V prípade márneho uplynutia lehoty na uzavretie Rámcovej zmluvy sa považuje rozväzovacia podmienka za splnenú, v dôsledku čoho dochádza k zrušeniu Záznamu Domény-a zániku Zmluvy o Doméne, a to dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty. SK-NIC má právo predĺžiť lehotu na doručenie všetkých dokladov potrebných na uzavretie Rámcovej zmluvy. Ak požadované doklady nebudú predložené ani v náhradnej lehote, rozväzovacia podmienka sa bude považovať za splnenú dňom márneho uplynutia takto určenej náhradnej lehoty. V takomto prípade SK-NIC zruší Záznam Domény a oznámi túto skutočnosť Držiteľovi Domény a Registrátorovi.

5.4.3 SK-NIC bezodkladne oznámi Registrátorovi, že bola uzavretá Rámcová zmluva (resp. že k jej uzavretiu nedošlo); v prípade uzavretia Rámcovej zmluvy je Registrátor na základe tohto oznámenia povinný zaplatiť SK-NIC-u cenu za Prístup k Záznamu Domény v súlade s článkom 4.9 týchto Pravidiel, pričom sa uplatní i ďalší postup predpokladaný v článku 4. V prípade, že k uzavretiu Rámcovej zmluvy v stanovenej lehote nedôjde, Registrátor nie je povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény neexistujúcej Domény.

5.5 SK-NIC si vyhradzuje právo neakceptovať Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne predložený v mene Užívateľa tým istým splnomocnencom v prípade, ak už bol v minulosti takýto návrh pre tú istú Doménu podaný a došlo k márnemu uplynutiu lehoty na uzavretie Rámcovej zmluvy, resp. SK-NIC od zmluvy odstúpil z dôvodov porušovania zmluvných povinností. SK-NIC si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky pre Akceptáciu takéhoto Návrhu na uzavretie Zmluvy, napríklad platbu ceny za Prístup k Záznamu Domény vopred.

5.6 Držiteľ Domény je povinný zabezpečiť aby sa Doména nenachádzala v stave HELD po dobu dlhšiu ako 28 dní bez zmeny Registrátora a aby sa nedostala bezprostredne po takejto zmene opätovne do stavu HELD, v opačnom prípade je SK-NIC oprávnený odstúpiť od Zmluvy o Doméne a zrušiť Záznam Domény.

6. Zmena na strane Užívateľa a Držiteľa Domény

6.1 Zmenami na strane Užívateľa a Držiteľa Domény je potrebné rozumieť:

6.1.1 zmeny v Zázname Subjektu Užívateľa, pričom Užívateľ ostáva totožný (zmena obchodného mena, sídla, osôb oprávnených konať v mene subjektu, splnomocnenia Registrátora podľa článku 3.3, zmena administratívnych kontaktov a pod.)

6.1.2 zmeny v Zázname Subjektu Užívateľa v dôsledku právneho nástupníctva (univerzálna sukcesia), ku ktorej v zmysle týchto Pravidiel môže dôjsť iba u právnických osôb,

6.1.3 zmeny v Zázname Domény v časti Držiteľa Domény v dôsledku zmluvného prevodu práv a povinností zo Zmluvy o Doméne z pôvodného na nového Držiteľa Domény,

6.1.4 zánik (smrť) Užívateľa čoho dôsledkom je zánik Rámcovej Zmluvy a Zmlúv o Doménach (ruší sa Záznam Subjektu a Záznam Domény),

6.1.5 zrušenie Rámcovej Zmluvy v dôsledku čoho zanikajú všetky Zmluvy o Doménach z iniciatívy Užívateľa alebo SK-NIC-u resp. ich vzájomnou dohodou (ruší sa Záznam Subjektu a Záznam Domény),

6.1.6 zrušenie Zmluvy o Doméne z iniciatívy Držiteľa Domény a SK-NIC-u resp. po ich vzájomnej dohode, v dôsledku čoho zaniká iba Záznam Domény.

6.2 Návrh na vykonanie zmeny záznamu podľa bodu 6.1.1 podáva Užívateľ vyplnením a zaslaním Formulára 7, pričom je povinný zmenu preukázať doručením Formulára 7 v písomnej forme a príslušných dokumentov SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa odoslania Formulára 7 v elektronickej forme. SK-NIC oznámi vykonanie záznamu elektronickou poštou Užívateľovi a Registrátorovi. Zmena je účinná dňom jej vyznačenia v Zázname Subjektu.

6.3 Zmenu Užívateľa v dôsledku univerzálnej sukcesie (článok 6.1.2) vyznačí SK-NIC v Zázname Subjektu na základe ohlásenia zmeny Formulárom 7 v elektronickej aj písomnej forme novým Užívateľom (právnym nástupcom), ktorý je povinný zmenu preukázať doručením Formulára 7 a relevantných dokumentov SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa zaslania elektronickej verzie Formulára 7. SK-NIC oznámi vykonanie záznamu elektronickou poštou Užívateľovi a Registrátorovi.

6.4 SK-NIC vyznačí zmenu Držiteľa Domény podľa článku 6.1.3 v Zázname Domény bezodkladne po doručení písomnej formy Formulára 6, potvrdzujúcehozmluvný prevod práv a povinností s notársky overenými podpismi oboch zmluvných strán. Subjekt, na ktorý sa práva a povinnosti prevádzajú, však musí mať v čase uzatvorenia zmluvy uzavretú Rámcovú zmluvu s SK-NIC-om. Žiadosť o zmenu Držiteľa Domény, ktorú podáva v elektronickej i písomnej forme pôvodný Držiteľ Domény (v prípade písomnej formy spolu s "novým" Držiteľom Domény) prostredníctvom Formulára 6, musí obsahovať platné Identifikátory oboch zmluvných strán. Vykonanie zmeny SK-NIC oznamuje elektronickou poštou pôvodnému i novému Držiteľovi Domény a Registrátorovi. SK-NIC nie je povinný zmenu v Zázname Domény vykonať, ak sa v čase podania návrhu Doména nenachádza v stave O.K alebo REGLOST a Rámcová Zmluva alebo Zmluva o Doméne je vypovedaná v zmysle článkov 15.1.1, 15.5.1 a 16. Prípadná neplatnosť zmluvy o prevode práv a povinností zo Zmluvy o Doméne nemá vplyv na účinky vykonania zmeny v Zázname Domény, pokiaľ o jej neplatnosti právoplatne nerozhodne súd.

6.5 Užívateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú Zmluvu v zmysle článku 15.1.1 vyplnením a zaslaním Formulára č.10 v elektronickej i písomnej forme. Rámcová zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, pričom SK-NIC bez meškania po uplynutí výpovednej doby zruší Záznam Subjektu a Záznamy Domén. SK-NIC oznámi túto skutočnosť všetkým Registrátorom uvedeným v Zázname Domén.

6.6Držiteľ Domény je oprávnený vypovedať Zmluvu o Doméne v zmysle článku 15.5.1 vyplnením a zaslaním Formulára č.12 v elektronickej i písomnej forme. Zmluva o Doméne zaniká uplynutím výpovednej doby, pričom SK-NIC bez meškania po uplynutí výpovednej doby zruší Záznam Domény. SK-NIC oznámi túto skutočnosť Registrátorovi a pôvodnému Držiteľovi Domény.

6.7 Ostatné prípady zmien na strane Užívateľa resp. Držiteľa Domén v dôsledku zániku (smrti) Užívateľa a zrušenia Rámcovej Zmluvy a Zmluvy o Doméne SK-NIC-om, resp. po vzájomnej dohode zmluvných strán, sú upravené v Článku 15 a 16 Pravidiel.

6.8 Z povahy systému vyplýva, že Registrátor je oprávnený vykonávať zmeny technických údajov (DNS) v ním spravovaných Záznamoch Domén prostredníctvom www rozhrania sprístupneného Registrátorovi.

6.9 Tieto ustanovenia sa obdobne aplikujú i v prípade, ak je Držiteľom Domény sám Registrátor.

7 Zmeny na strane Registrátora

7.1 Zmenou na strane Registrátora je potrebné rozumieť:

7.1.1 zmeny v Zázname Subjektu Registrátora, pričom Registrátor ostáva zachovaný (zmena obchodného mena, sídla, osôb oprávnených konať v mene subjektu, zmena administratívnych kontaktov a pod.),

7.1.2 zmeny v Zázname Subjektu Registrátora v dôsledku právneho nástupníctva (univerzálnej sukcesie),

7.1.3 zánik (smrť) Registrátora čoho dôsledkom je zánik Registrátorskej Zmluvy a zrušenie záznamov Registrátora v Záznamoch Domén,

7.1.4 zrušenie Registrátorskej Zmluvy v dôsledku čoho zanikajú všetky záznamy Registrátora v existujúcich Záznamoch Domén a to z iniciatívy Registrátora alebo SK-NIC, resp. dohodou zmluvných strán,

7.1.5 zmenu pôvodného Registrátora na nového Registrátora v stave Domény O.K., HELD a REGLOST,

7.1.6 zrušenie záznamu Registrátora v stave Domény O.K., HELD a REGLOST Užívateľom, SK-NIC-om, Registrátorom a Držiteľom Domény.

7.2 Zápis zmien v Zázname Subjektu Registrátora v zmysle 7.1.1 a 7.1.2 Registrátor alebo jeho právny nástupca ohlasuje prostredníctvom vyplnenia a zaslania Formulára 7 v elektronickej aj písomnej forme spolu s dokladmi, ktoré preukazujú odôvodnenosť vykonania zmeny. Tieto doklady zašle žiadateľ spolu s Formulárom 7 v písomnej forme SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 7. Ak sú požadované zmeny odôvodnené, SK-NIC ich vykoná a oznámi zmeny elektronickou poštou Držiteľovi Domény a Registrátorovi.

7.3 Zánikom alebo smrťou Registrátora zaniká Registrátorská zmluva a Doména sa dostáva do stavu HELD alebo REGLOST. SK-NIC vykoná bezodkladne zrušenie záznamu Registrátora v Zázname Domény a zmenu oznámi elektronickou poštou Držiteľovi Domény.

7.4 Registrátor môže vypovedať Registrátorskú zmluvu v zmysle článku 15.3.1 vyplnením a zaslaním Formulára 11 v elektronickej a písomnej forme. Uplynutím výpovednej lehoty Registrátorská zmluva zaniká a SK-NIC bezodkladne zruší záznam Registrátora v Zázname Domén, ktoré sa dostávajú do stavu HELD alebo REGLOST. SK-NIC oznámi túto skutočnosť všetkým Držiteľom Domén. V prípade odstúpenia a výpovede Registrátorskej zmluvy SK-NIC-om, resp. po zrušení Registrátorskej zmluvy dohodou podľa článkov 15.3.3, 15.3.4 a 16 sa postupuje obdobne.

7.5 Ak sa Doména nachádza v stave O.K., REGLOST alebo HELD Držiteľ Domény je oprávnený iniciovať zmenu Registrátora v Zázname Domény tak, že požiada nového Registrátora, ktorý už má s SK-NIC uzavretú Registrátorskú zmluvu, aby vyplnil a zaslal Formulár 5 v elektronickej forme SK-NIC. Nový Registrátor je povinný zaslať SK-NIC Formulár 5 aj v písomnej forme, podpísaný Držiteľom Domény, a to v lehote 14 dní od odoslania Formulára 5 v elektronickej forme. Tento podpis Držiteľa Domény sa považuje za jeho súhlas so Správou Domény novým Registrátorom a za vyslovenie nesúhlasu s výkonom Správy Domény predchádzajúcim Registrátorom. Záznam pôvodného Registrátora v Zázname Domény, ak už nebol predtým zrušený z iného dôvodu, bude zrušený SK-NIC-om a SK-NIC vyznačí zmenu Registrátora v Zázname Domény. Po zmene Registrátora, ak sa Doména nachádzala v stave REGLOST, sa stáva Technicky prevádzkovanou. Nový Registrátor je povinný zaplatiť poplatok za zmenu Registrátora v zmysle cenníka zverejneného na stránke http://www.sk-nic.sk/cennik , v lehote do 14 dní od vykonania zmeny Registrátora SK-NIC-om (ak sa Doména nachádzala v stave REGLOST ide zároveň o dátum vykonania zmeny stavu Domény na Technicky prevádzkovanú). Ak nedôjde k zaplateniu poplatku za zmenu Registrátora, Doména sa dostáva do stavu bez Technickej prevádzky a ak nedôjde k zaplateniu poplatku ani v ďalšej lehote, Doména sa dostáva do stavu REGLOST (resp. HELD, ak obdobie na ktoré bola Doména predplatená už uplynulo). Doména v stave REGLOST, bez uskutočnenia ďalšej zmeny ostáva až do konca uplynutia lehoty "predplateného" prístupu k Záznamu Domény. DNS sa pri zmene Registrátora resp. SK-NIC automaticky nemenia; nový Registrátor je povinný nastaviť DNS štandardným postupom bezodkladne po uskutočnení zmeny. V týchto prípadoch SK-NIC vykoná zmenu v Zázname Domény a oznámi túto skutočnosť novému Registrátorovi.

7.6 Ak sa Doména v čase doručenia písomnej verzie Formulára 5 nachádza v stave HELD alebo v období menej ako 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie, je nový Registrátor povinný zaplatiť cenu za Prístup k záznamu Domény, neplatí však poplatok za zmenu Registrátora. V tomto prípade ročné obdobie začína dňom vykonania zmeny Registrátora. Ak Registrátor nezaplatí cenu za Prístup k záznamu Domény v lehote prvých 14 dní odo dňa vykonania zmeny Registrátora, resp. jej uvedenia do Technickej prevádzky (ak sa Doména nachádzala v stave HELD), Doména nie je ďalej Technicky prevádzkovaná a ak Registrátor nezaplatí cenu ani v lehote ďalších 14 dní, Doména sa dostáva do stavu HELD. Tento postup je analogický k registrácii novej Domény.

7.7 Držiteľ Domény je oprávnený iniciovať prostredníctvom vyplnenia a zaslania Formulára 8 v elektronickej aj písomnej forme zrušenie záznamu Registrátora v Zázname Domény SK-NIC-om. SK-NIC zruší záznam Registrátora v Zázname Domény a elektronickou poštou oznámi túto skutočnosť Držiteľovi Domény a Registrátorovi. Ak je záznam Registrátora vymazaný v stave Domény O.K., Doména sa dostáva do stavu REGLOST.

7.8 SK-NIC umožňuje Registrátorovi požiadať o vykonanie zrušenia záznamu Registrátora v Zázname Domény, čím sa stane Záznam Domény neúplným a Doména sa dostane do stavu REGLOST (Formulár 9, zasielaný len v elektronickej forme). SK-NIC v takomto prípade zmenu vykoná a oznámi ju elektronickou poštou Držiteľovi Domény a Registrátorovi.

7.9 Práva a povinnosti z Registrátorskej zmluvy nie je možné previesť zmluvou na iného Registrátora.

8 Pravidlá pre stav Domény HELD a REGLOST (stav Domény bez Registrátora)

8.1 Do stavu HELD alebo REGLOST sa Doména dostáva v prípade, ak v jej Zázname nie je uvedený Registrátor, čím sa tento Záznam stane neúplným. Domény v stavoch HELD a REGLOST nie sú Technicky prevádzkované. Do stavu HELD sa dostáva Doména v prípade, ak nedošlo k zaplateniu ceny za Prístup k Záznamu Domény, do stavu REGLOST sa dostáva Doména v prípade, ak v čase vzniku neúplnosti Záznamu domény trvá lehota "predplatenej" Správy Domény. Doména v stave REGLOST môže v nezmenenom stave existovať do konca uplynutia lehoty predplateného prístupu k Záznamu Domény. V stave HELD je Držiteľ Domény v lehote 28 dní odo dňa jeho vzniku povinný zabezpečiť zmenu Registrátora na nového Registrátora a zároveň je povinný zabezpečiť aby sa Doména zo stavu HELD nedostala opätovne do stavu HELD, v opačnom prípade má SK-NIC právo odstúpiť od Zmluvy o Doméne a zrušiť Záznam Domény.

8.2 Záznam Domény v časti "Registrátor" sa stane neúplným a Doména sa dostáva do stavu HELD alebo REGLOST:

8.2.1 dňom zániku (smrti) Registrátora, t.j. zánikom Registrátorskej zmluvy,

8.2.2 dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy zo strany SK-NIC-u (odstúpenie v zmysle článku 15.3.3 a výpoveď v zmysle článku 16),

8.2.3 dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy zo strany Registrátora v zmysle článku 15.3.1 (výpoveď),

8.2.4 dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy dohodou zmluvných strán v zmysle článku 15.3.4,

8.2.5 dňom zrušenia záznamu Registrátora v Zázname Domény vykonanej SK-NIC-om z iniciatívy Držiteľa Domény (článok 7.5 a 7.6), alebo z iniciatívy Registrátora (7.8),

8.2.6 márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény po uzavretí Zmluvy o Doméne a v prípade článku 5.4 aj Rámcovej zmluvy,

8.2.7 márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie obdobie,

8.2.8 márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény pri zmene Registrátora (stavy HELD)

8.2.9 márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie poplatku za Zmenu Registrátora v prípade vykonania zmeny Registrátora,

8.3 Stav Domény HELD a REGLOST zaniká a Správa Domény sa obnovuje dňom obnovenia úplnosti Záznamu Domény v dôsledku zmeny Registrátora.

8.4 SK-NIC si vyhradzuje právo neumožniť podávanie Návrhov pre Domény v období 30 dní po zrušení Záznamu Domény pre tento menný priestor a prípadne toto obdobie predĺžiť v prípade, ak bývalý Držiteľ Domény dôvod zrušenia Záznamu Domény namietal (Formulár 13) a SK-NIC nezaujal konečné stanovisko. V prípade uznania námietok SK-NIC obnoví Záznam Domény, v stave v akom sa nachádzala pred zrušením Záznamu, pričom sa doba prerušeného stavu Domény predlžuje o túto dobu prerušenia.

8.5 Stav HELD a REGLOST zaniká aj zrušením Zmluvy o Doméne v prípadoch stanovených v Pravidlách.

9 Právo prednosti a Komunikácia s SK-NIC-om

9.1 Doména sa považuje za obsadenú a požívajúcu právo priority pred akýmkoľvek iným označením Domény (menným priestorom) iným eventuálnym Držiteľom Domény ak:

9.1.1 Registrátor podal návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa a Užívateľa až do odmietnutia návrhu na jej uzavretie (vrátane plynutia dodatočných lehôt poskytnutých SK-NIC-om),

9.1.2 bola uzavretá Zmluva o Doméne, počas jej platnosti a/alebo účinnosti (vrátane jej stavu HELD a REGLOST),

9.1.3 ide o Doménu vzniknutú počas platnosti predchádzajúcich pravidiel počas plynutia lehôt v zmysle týchto Pravidiel,

9.1.4 SK-NIC neumožňuje podávanie Návrhov pre menný priestor Domény podľa článku 8.4.

9.2 Z hľadiska hodnotenia práva prednosti označenia Domény pred inými zhodnými Doménami podľa dátumu uzavretia Zmluvy o Doméne je vždy rozhodujúci termín elektronickej korešpondencie, teda nie korešpondencie písomnej.

9.3 Žiadosti o písomné stanovisko vybavuje SK-NIC podľa vlastného uváženia a vždy odplatne po zaplatení administratívneho poplatku (cenník administratívnych poplatkov je uvedený http://www.sk-nic.sk/cennik

9.4 Zmluvné strany uznávajú platnosť a hodnovernosť elektronickej komunikácie a to i z hľadiska hodnotenia platnosti a účinnosti právnych úkonov v tých prípadoch, kedy sa nevyžaduje aj písomná forma komunikácie.

9.5 Akúkoľvek korešpondenciu adresovanú SK-NIC-u je nevyhnutné zasielať na adresu uvedenú v definícii Kontaktných údajov SK-NIC-u v článku 2 a korešpondencia sa bude považovať za doručenú:

9.5.1 v prípade elektronickej korešpondencie okamihom výpisu potvrdenia o odoslaní žiadosti prostredníctvom príslušnej voľby alebo Formulára.

9.5.2 v prípade faxovej korešpondencie dátumom a hodinou vyznačenou na potvrdení o odoslaní faxu,

9.5.3 v prípade doporučenej poštovej zásielky jej prevzatím,

9.5.4 v prípade osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) dňom vyznačeným v poštovej knihe SK-NIC-u,

9.5.5 v ostatných prípadoch dňom doručenia SK-NIC-u.

9.6 Korešpondencia adresovaná SK-NIC-om Budúcemu Užívateľovi, Užívateľovi,Budúcemu Registrátorovi, resp. Registrátorovi a Držiteľovi Domény sa bude považovať za doručenú, ak bude zaslaná na adresu elektronickej pošty príslušného subjektu v prípade elektronickej korešpondencie, alebo na poštovú adresu alebo faxové číslo uvedené v evidovaných údajoch príslušného subjektu a zároveň:

9.6.1 v prípade elektronickej korešpondencie prijatím pošty resp. ak bude pokus o odoslanie elektronickej pošty zaznamenaný v záznamovom súbore poštového servera používaného SK-NIC-om,

9.6.2 v prípade faxovej korešpondencie, ak na potvrdení o odoslaní faxu bude vyznačený dátum a hodina odoslania,

9.6.3 v prípade doporučenej poštovej zásielky s návratkou bude podpísané prevzatie na návratke doporučenej zásielky,

9.6.4 v prípade osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) bude na kópii zásielky alebo doklade o doručení vyznačený deň prevzatia,

9.6.5 v ostatných prípadoch bude predložený doklad o jej riadnom odoslaní.

9.7 Doklady (doplňujúce podkladové materiály) je možné zasielať poštou alebo ich predkladať v osobnom styku.

9.8 Pri korešpondencii sú Budúci Užívateľ, Užívateľ, Budúci Registrátor, resp. Registrátor a Držiteľ Domény povinní používať v týchto Pravidlách uvedené Formuláre, ktorých forma a obsah môžu byť priebežne menené predovšetkým z technických, administratívnych alebo organizačných dôvodov.

9.9 Vzhľadom na obchodné zameranie SK-NIC-u a vzhľadom na povahu Služby, ak tieto Pravidlá nestanovujú inak, uskutočňuje sa korešpondencia medzi SK-NIC-om a Budúcim Užívateľom, Užívateľom, Budúcim Registrátorom, Registrátorom a Držiteľom Domény prednostne formou elektronickej komunikácie prostredníctvom internetových stránok a rozhraní určených SK-NIC-om. Za doručené sa považujú aj dokumenty, určené v týchto Pravidlách alebo v písomnej výzve, doručené poštou, prípadne osobne.

9.10 Pravidlá, v časti doručovania dokumentov, môžu byť zmenené podľa zákona o elektronickom podpise, prípadne zákona o elektronickom obchode alebo iných záväzných právnych predpisov týkajúcich sa elektronickej komunikácie tak, že sa tieto Pravidlá, ak to bude možné, prispôsobia platnému zneniu záväzných právnych predpisov, pokiaľ ide o doručovanie a identifikáciu dokumentov v elektronickej komunikácii. Za platné Pravidlá sa považujú tie, ktoré boli naposledy zverejnené pred dátumom zaslania Návrhu na uzavretie Zmluvy.

9.11 Do výlučnej kompetencie SK-NIC-u patrí právo určiť Budúcemu Užívateľovi, Užívateľovi, Držiteľovi Domény, Budúcemu Registrátorovi a Registrátorovi akúkoľvek dodatočnú lehotu na splnenie podmienok, pre splnenie ktorých vo všeobecnosti tieto Pravidlá určujú lehotu a viazať na splnenie podmienok v tejto dodatočnej lehote vznik, zmenu alebo zánik rozhodujúcich právnych skutočností.

10 Zodpovednosť a záruky

10.1 Budúci Užívateľ, Užívateľ, Budúci Registrátor, Registrátor, Držiteľ Domény sú povinní oznamovať zmeny, ktoré sú im známe, a ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie Služby; známosť zmien sa predpokladá vždy v prípade zmien týkajúcich sa oznamovateľa, a na základe preukázania dotknutou osobou v prípade, že zmenu oznamuje niekto iný (napr. Registrátor za Užívateľa Domény a pod.). Až do oznámenia zmien je SK-NIC oprávnený spoliehať sa na údaje uvedené v doterajšej korešpondencii a v evidencii. Všetky dotknuté subjekty vyhlasujú, že predložené údaje boli, podľa ich vedomia, v čase ich poskytnutia správne a úplné.

10.2 SK-NIC nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej Domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva.

10.3 Užívateľ a Registrátor súhlasí, že neposkytovanie Technickej Prevádzky, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách, počas doby kratšej ako 24 hodín nemožno považovať za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany SK-NIC-u. Pre prípad, že neposkytovanie Technickej Prevádzky v parametroch uvedených v článku 12.5 trvá dlhšie ako 24 hodín, zmluvné strany sa dohodli, že SK-NIC predĺži dobu Prístupu k Záznamu Domény o dvojnásobok počtu dní, počas ktorých Technická Prevádzka nebola zavinením SK-NIC-u poskytovaná. O túto dobu sa predlžuje doba "predplateného" Prístupu k Záznamu Domény.

10.4 Držiteľ Domény vyhlasuje, že bude dbať o to, aby ním užívaná Doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov.

10.5 Držiteľ Domény sa uzatvorením Zmluvy o Doméne zároveň zaväzuje, že SK-NIC-u nahradí akékoľvek škody, výdavky, resp. sumy, ktoré bol alebo bude povinný zaplatiť tretím osobám v súvislosti s poskytovaním Služby z dôvodu porušovania práv k ochranným známkam, užívania obchodného mena alebo iných predmetov duševného vlastníctva, ak takéto porušenie súvisí s voľbou označenia Domény Držiteľom Domény.

11 Označenie Domény

11.1 Označenie Domény pozostáva z textového reťazca, doplneného o príponu ".sk". Textový reťazec môže pozostávať z kombinácie:

11.1.1 písmen abecedy bez diakritických znamienok (pre potreby priradenia sa vždy uvádzajú malé písmená; štandardné systémy internetu nerozlišujú malé a veľké písmená v doménových menách)

11.1.2 čísel 0 - 9

11.1.3 znaku "-" (pomlčka), ktorý sa však nemôže nachádzať na začiatku alebo konci textového reťazca.

11.2 Textový reťazec podľa Článku 11.1 musí mať najmenej dva znaky, maximálne však 63 znakov, a nesmie sa zhodovať s dvojpísmenovou alebo trojpísmenovou TLD (napr. com, gov, net, org, mil, edu, sk, cz, at, uk, co a pod.), ak Doména s takýmto textovým reťazcom nebola už platne registrovaná v období pred platnosťou týchto Pravidiel.

11.3 Textový reťazec podľa vyššie uvedeného sa nesmie zhodovať s textovým reťazcom inej existujúcej Domény. V prípade uvedenia textového reťazca takej Domény vo Formulári 3 a Formulári 4 sa považuje vyplnenie týchto Formulárov za nesprávne.

11.4 Textový reťazec nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodného styku, alebo by hrubým spôsobom zasahovalo alebo mohlo zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a pod., pričom je vo výlučnej kompetencii SK-NIC-u rozhodnúť, či textový reťazec navrhnutý Užívateľom spĺňa stanovené podmienky, a či teda návrh Zmluvy o Doméne v lehote prijme alebo nie. Za tým účelom môže od Užívateľa požadovať predloženie akýchkoľvek dokladov obsahujúcich vyjadrenie a súhlasy tretích osôb s použitím predmetného označenia. Za neprípustné označenie Domény sa v každom prípade považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom

a) ochrannej známky zapísanej Úradom Priemyselného Vlastníctva SR,

b) medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, resp.

c) všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu,

ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho Držiteľa. Užívateľ a Budúci Užívateľ plne rešpektuje právo SK-NIC-u neprijať návrh Zmluvy o Doméne resp. od nej odstúpiť v prípade, ak bude textový reťazec v rozpore s týmto bodom 11.4.

12 Technické podmienky a kvalitatívne parametre pre užívanie Domény

12.1 Nevyhnutnou podmienkou pre plnohodnotné užívanie Domény je správne uvedenie DNS serverov funkčných pre Doménu (primárne resp. sekundárne servery) Registrátorom. SK-NIC neskúma zmluvné vzťahy medzi Užívateľom a Registrátorom a upozorňuje Budúcich Držiteľov Domén, že nemôže garantovať funkčnosť Domény a nezrušenie Záznamu Domény v dôsledku takej činnosti resp. nečinnosti Registrátora, ktorá môže spôsobiť, že Doména sa po stave HELD dostane opätovne do stavu HELD .

12.2 Registrátor vykonáva zmeny v Zázname Domény prostredníctvom užívateľského rozhrania SK-NIC-u pre Registrátorov potvrdením príslušného príkazu a pri týchto úkonoch používa svoj Identifikátor a svoje Heslo.

12.3 Poskytnutie DNS servera pre Doménu (primárneho alebo sekundárneho) Držiteľovi Domény a poskytovanie iných služieb Registrátora pre Držiteľa Domény nemožno považovať za súčasť Sužby poskytovanej SK-NIC-om.

12.4 Držiteľ Domény nemá právo meniť nastavenie údajov o DNS serveroch v rámci Domény, ak sa sám nestane Registrátorom.

12.5 SK-NIC sa zaväzuje poskytovať Služby v týchto parametroch:

12.5.1 Prevádzka DNS serverov Internetovej domény SK pre poskytovanie Služieb bude zabezpečená spravidla aspoň na piatich rozličných DNS serveroch, umiestnených v rôznych častiach sieťovej topológie internetu, ale najmenej na jednom serveri v nepretržitej prevádzke bez výpadku. Prevádzka systémov pre príjem Návrhov Zmlúv prostredníctvom Formulárov v elektronickej forme bude spravidla zabezpečená nepretržite, ale najmenej po dobu 20 hodín denne. Prevádzka systémov pre spracovanie Formulárov bude štandardne zabezpečená nepretržite, ale najmenej po dobu 20 hodín denne, pričom obnovovanie záznamov DNS generovaných z databázy bude zabezpečované spravidla každú hodinu, najmenej však raz denne. SK-NIC si vyhradzuje právo vopred stanoviť a oznámiť časy pre prerušenie prevádzky z dôvodu údržby systémov (servisné hodiny), pričom tieto stanoví podľa možnosti mimo bežnej pracovnej doby. Všetky kľúčové časti systému budú nepretržite monitorované. V prípade výpadku dôležitej časti systému SK-NIC začne vykonávať práce na odstránení závady do dvoch hodín počas bežnej pracovnej doby, do šiestich hodín v prípade vzniku výpadku od 22:00 do 06:00 hod., a do štyroch hodín v ostatných prípadoch. V prípade zlyhania dodávky štandardných služieb, potrebných pre prevádzku Služieb, živelnej katastrofy alebo iného zásahu vyššej moci, si SK-NIC vyhradzuje právo dočasne meniť uvedené podmienky, pričom dotknuté subjekty bude informovať o očakávaných termínoch obnovenia prevádzky poskytovania Služieb.

13 Použitie osobných údajov v informačnom systéme SK-NIC

13.1 SK-NIC vedie Záznamy Subjektov a Záznamy Domén spoločne s Užívateľmi, Držiteľmi Domén a Registrátormi. Budúci Užívateľ, Užívateľ, Budúci Registrátor, Registrátor a Držiteľ Domény vyhlasuje, že vyplnením príslušného Formulára udeľuje súhlas v zmysle § 7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov resp. príslušného ustanovenia predpisu, ktorý vyššie uvedený predpis nahradí (ďalej len "Predpis"), s tým, aby ním poskytnuté údaje (zoznam údajov je uvedený v príslušných Formulároch) boli spracúvané SK-NIC-om za účelom poskytovania služieb v súlade s týmito Pravidlami, a s tým, aby údaje s výnimkou : "Neverejná kontaktná adresa, Rodné číslo, Bankové spojenie, Heslo Registrátora a DIČ", boli tiež zverejnené na internetových stránkach SK-NIC-u a v materiáloch z nich generovaných. Dotknutá osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje tretích osôb, zodpovedá v zmysle § 7 ods. 5 zák.č.428/2002 Z.z. resp. Predpisu za to, že predmetný súhlas so spracovaním udelili aj iné označené osoby, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená SK-NIC-u.

13.2Vyššie uvedený súhlas udelený v súlade s Článkom 13.1 bol udelený na celý čas platnosti Zmluvy. Osoba, ktorá udelila súhlas v zmysle Článku 13.1 môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať; následkom odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov však bude zánik príslušnej Zmluvy.

13.3Okrem prípadov stanovených v Pravidlách SK-NIC neposkytne údaje tretím osobám a nepoužije ich na účely nesúvisiace s týmito Pravidlami.

14 Riešenie sporov

14.1 Zmluvy uzavreté v súlade s týmito Pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a spory, ktoré z nich vzniknú rieši príslušný súd. Spory medzi zmluvnými stranami a tretími osobami v súvislosti s označením a využívaním Domény SK-NIC nerieši a za výber Domény Užívateľom a jej užívanie nezodpovedá tretím osobám. SK-NIC nezodpovedá Užívateľovi za škody a prípadné náklady, vzniknuté v dôsledku resp. v súvislosti s nemožnosťou užívania Domény vzhľadom na konanie Registrátora.

14.2 V prípade právoplatného súdneho rozhodnutia (predbežného opatrenia), ktoré ukladá SK-NIC-u Službu neposkytovať, sa Zmluvy o Doméne rušia spôsobom v zmysle článku 15.5.3 písm. v Pravidiel.

15 Zánik Zmlúv

15.1 Rámcová zmluva zanikne:

15.1.1 vypovedaním Rámcovej zmluvy Užívateľom alebo Registrátorom (ako Užívateľom) aj bez udania dôvodu, a to uplynutím trojmesačnej výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár 10 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomnej forme),

15.1.2 zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,

15.1.3 odstúpením od Rámcovej zmluvy SK-NIC-om s okamžitou platnosťou z dôvodu podstatného porušenia zmluvy alebo z iných dôvodov stanovených v týchto Pravidlách.

15.1.4 vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Užívateľa (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.1.1)

15.2 Zánikom Rámcovej zmluvy zanikajú všetky súvisiace Zmluvy o Doméne, pričom Registrátorom sa cena za Prístup k Záznamu Domény nevracia. V súvislosti so zánikom Zmlúv o Doménach SK-NIC zruší všetky Záznamy Domén. Zánikom Rámcovej Zmluvy zaniká Záznam Subjektu.

15.3 Registrátorská zmluva zanikne:

15.3.1 vypovedaním Registrátorskej zmluvy zo strany Registrátora aj bez udania dôvodu, a to uplynutím trojmesačnej výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár 11 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomnej forme),

15.3.2 zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,

15.3.3odstúpením od Registrátorskej zmluvy SK-NIC-om s okamžitou platnosťou z dôvodu podstatného porušenia zmluvy (opakované neplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény, administratívnych poplatkov za zmenu Registrátora a pod.) alebo z dôvodov stanovených v týchto Pravidlách.

15.3.4 vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Registrátora (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.3.1)

15.4 Zánikom Registrátorskej zmluvy sa Domény, ku ktorým mal zaniknutý Registrátor Prístup k Záznamu Domény dostávajú do stavu REGLOST.

15.5 Zmluva o Doméne zanikne:

15.5.1 vypovedaním Zmluvy o Doméne Držiteľom Domény aj bez udania dôvodu, a to uplynutím trojmesačnej výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár č.12 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomnej forme),

15.5.2 zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,

15.5.3 jednostranným odstúpením od Zmluvy o Doméne SK-NIC-om z nasledovných dôvodov:

i) Držiteľ Domény uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil a/alebo nedoplnil v dodatočnej lehote stanovenej SK-NIC-om,
ii) V lehote 28 dní od vzniku stavu Domény HELD nedošlo k zmene Registrátora (viď článok 8.1),
iii) Doména sa po druhý krát po sebe dostala do stavu HELD,
iv) Držiteľ užíva Doménu spôsobom, ktorý ohrozuje bezporuchovú a nerušenú technickú prevádzku internetovej siete a/alebo zariadení a systému SK-NIC, resp. inak v rozpore s týmito Pravidlami,
v) Doména zasahuje do práv tretích osôb týkajúcich sa duševného vlastníctva na základeprávoplatného rozhodnutia súdu v Slovenskej republike alebo na základe platného rozhodnutia administratívnej rady WIPO Arbitration and Mediation Center, založeného na báze pravidiel Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (viď článok 11.4),
vi) označenie Domény nezodpovedá požiadavkám Článku 11 týchto Pravidiel,
vii) z akéhokoľvek iného závažného dôvodu, podľa vlastného rozhodnutia SK-NIC, ak si to okolnosti prípadu, vzhľadom na správanie sa Držiteľa Domény pri využívaní Služby, vyžadujú.

15.5.4 vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Držiteľa Domény (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.5.1)

15.6 SK-NIC jednostranné zrušenie jednotlivých Zmlúv vykonáva elektronickým doručením (elektronickou poštou) príslušného dokumentu o právnom úkone, pričom zároveň vykoná zodpovedajúci záznam v Zázname Subjektu a Zázname Domény a túto skutočnosť oznamuje elektronickou poštou všetkým dotknutým osobám. Na základe vlastného uváženia môže SK-NIC vykonávať jednostranné zrušenie Zmlúv aj písomnou formou.

15.7 SK-NIC akceptuje návrh na zrušenie zmluvy dohodou tým, že realizuje príslušný záznam (záznam ruší) a túto skutočnosť oznamuje elektronickou poštou všetkým dotknutým osobám. Na základe vlastného uváženia môže SK-NIC vykonať akceptáciu návrhu na zrušenie Zmlúv dohodou aj písomnou formou.

15.8 V prípade zániku Zmluvy o Doméne SK-NIC zruší Záznam Domény. Zánik Zmluvy o Doméne nie je dôvodom pre zánik Rámcovej zmluvy.

15.9 V prípadoch, že dochádza k predčasnému zamedzeniu/ukončeniu trvania Prístupu k Záznamu Domény vykonávanej Registrátorom, cena za prístup do Databázy Domény, resp. jej príslušná časť, sa Registrátorovi nevracia.

16. Výpoveď Zmlúv zo strany SK-NIC

16.1 SK-NIC je kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv oprávnený tieto vypovedať, ale iba zo závažných dôvodov výlučne nezávislých od správania sa Užívateľa a Držiteľa Domén a Registrátora (napr. ukončenie prevádzkovania systému, zmena Pravidiel - pozri nižšie). Výpovedná doba je vo všeobecnosti 3 mesiace a začína plynúť dňom doručenia výpovede. V prípade výpovede zo strany SK-NIC-u sa na spôsob ukončenia zmluvného vzťahu (napr. oznamovanie, zrušenie Záznamu Domény a Záznamu Subjektu) primerane použijú ustanovenia článku 15.

16.2 SK-NIC je kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv oprávnený zverejniť nové Pravidlá. Nové Pravidlá nadobudnú účinnosť do jedného mesiaca po ich zverejnení pre tu ktorú zmluvnú stranu za predpokladu, že druhá zmluvná strana SK-NIC-u písomne neoznámi, že nové Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, je SK-NIC oprávnený zmluvu vypovedať s uvedením tohto výpovedného dôvodu. Výpovedná doba je v takomto prípade 1 rok a začína plynúť prvým dňom doručenia výpovede. Ak dôjde k vypovedaniu Zmluvy o Doméne alebo Rámcovej Zmluvy z tohto dôvodu, bude Doména držaná SK-NIC-om ako obsadená ešte po dobu 30 dní po uplynutí výpovednej doby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o Zániku Zmlúv v zmysle článku 15 pôvodných Pravidiel. Ak predtým nedôjde k zániku Zmlúv podľa pôvodných Pravidiel, bude mať pôvodný Užívateľ a Držiteľ Domény v uvedenej dodatočnej lehote príležitosť uzavrieť Zmluvu o Doméne, resp. inú obdobnú zmluvu, v zmysle nových Pravidiel, v opačnom prípade sa Doména stáva voľnou. Ak SK-NIC Zmluvy nevypovie, ostávajú tieto platné a účinné v zmysle pôvodných Pravidiel.

16.3 Ak druhá zmluvná strana neoznámi SK-NIC-u v lehote 1 mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že sa im v plnom rozsahu podriaďuje a zaväzuje sa bezvýhradne podľa nich postupovať i v budúcnosti.

16.4 Ak dôjde v dôsledku výpovede ktorejkoľvek zo Zmlúv počas platnosti "predplateného" prístupu Registrátora k Záznamu Domén k nemožnosti vykonávania Správy Domény pre jej Držiteľa Registrátorom, cena za Prístup k Záznamu Domény sa Registrátorovi nevracia.

16.5 SK-NIC si po zverejnení nových Pravidiel vždy vyhradzuje právo neuzatvoriť novú Rámcovú, Registrátorskú Zmluvu a Zmluvu o Doméne v zmysle pôvodných Pravidiel.

17 Prechodné a záverečné ustanovenia

17.1 Tieto Pravidlá sa stávajú záväznými dňom 2.9.2002 v časti týkajúcej sa uzatvárania Registrátorských zmlúv a od 13.1.2003 vo zvyšnej časti. Vyplnením príslušného Formulára, ktorý predstavuje zároveň návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy, Zmluvy o Doméne, a prípadne Zmluvy o Správe, Budúci Užívateľ, Užívateľ, Držiteľ Domény, Budúci Registrátor a Registrátor vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu podriaďujú týmto Pravidlám a budú ich Akceptovať počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy.

17.2 Doterajšie zmluvné vzťahy medzi tretími osobami a SK-NIC-om, ktoré by sa v primeranej miere v zmysle týchto Pravidiel mohli použiť pri identifikácii týchto osôb ako Užívateľov, Registrátorov, Držiteľov Domén a SK-NIC boli a sú založené na Pravidlách, ktoré boli na webovej stránke http://www.sk-nic.sk/dom-pravidla.html zverejnené dňa 25.6.1999. Poskytovateľ služieb od uvedeného obdobia až do dátumu 13.1.2003, bol (bude) viazaný vyššie uvedenými (pôvodnými) Pravidlami. Z dôvodu enormného nárastu Domén za posledné obdobie a s tým súvisiaceho nárastu nákladov súvisiacich s prevádzkou systému bol SK-NIC nútený prijať nové Pravidlá a stanoviť pravidlá pre prechod z pôvodného systému na nový systém.

17.3 Podrobný technický a časový popis uzatvárania Zmlúv o Doméne, ktoré už boli zaregistrované v pôvodnom systéme je uvedený v dokumente Migračný plán a v jeho dodatkoch. Migračný plán, ktorý je zverejnený na stránke http://www.sk-nic.sk/migracia, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Pravidiel. Odo dňa 2.9.2002 sú Pôvodní Registrátori a odo dňa 13.1.2003 Pôvodní Užívatelia ako aj všetci noví Budúci Užívatelia, Užívatelia a Registrátori povinní postupovať v zmysle týchto Pravidiel, Migračného plánu a jeho dodatkov. Ak sa Pôvodní Užívatelia a potencionálni Registrátori rozhodnú nepostupovať v zmysle týchto Pravidiel, SK-NIC ukončí poskytovanie všetkých služieb ohľadne dotknutých Domén v minimálnych termínoch určených v Migračnom pláne, ktoré SK-NIC môže podľa svojej úvahy predĺžiť dodatkom k Migračnému plánu.V Bratislave dňa 19.11.2002